หลักสูตร

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศบ.)
Bachelor of Communication Arts (B.Comm. Arts.)
โครงสร้างหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษา                                                          ไม่น้อยกว่า   11 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                                 ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาแกน                                                             ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์                              ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาโท                                                               ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต