แนะนำคณะ

แนะนำคณะ

คณะนิเทศศาสตร์ เปิดดำเนินการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2532 ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมากในสาขาวิชาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2535

ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการสอน คณะนิเทศศาสตร์ได้มีการการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จึงได้เปิดสอนเพิ่มเติมในกลุ่มวิชาเอกการสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาโทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกลุ่มวิชาโทสื่อสารการแสดง ตามลำดับ

ในปีการศึกษา 2548 ได้มีการโอนย้ายสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เข้ามาสังกัดในคณะนิเทศศาสตร์ จึงมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปะบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร จวบจนกระทั่งในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อความเหมาะสมกับบริบทในขณะนั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงโอนย้ายเข้ามาสังกัดในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จนถึงปีการศึกษา 2554

ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตและชื่อสถาบันเป็น มหาวิทยาลัยเนชั่น พร้อมกับมีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และคร่ำหวอดในวงการสื่อสารมวลชนมายาวนานกว่า 40 ปี ด้วยข้อได้เปรียบและโอกาสที่ดีนี้ จึงมีโครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ โดยเน้นการสอนในภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ ให้กับนักศึกษาตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีศักยภาพสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิชาการ และประสบการณ์ในภาคปฏิบัติเป็นแนวทางในประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต